GDPR

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje klienta na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktoré nahrádza smernicu 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

BitcoinZmenaren.sk je webová stránka, ktorú prevádzkuje spoločnosť iNVESTY s.r.o. so sídlom Ku Bratke 10, 934 05 Levice, IČO: 45 500 266, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 26578/N (prevádzkovateľ).

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré klient poskytuje v súvislosti s využívaním služby BitcoinZmenaren.sk, najmä pri overení totožnosti v prípade potreby verifikácie klienta pri nadlimitnej objednávke. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré klient oznámi prostredníctvom dotazu. Najčastejšie sa jedná o: krstné meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, číslo bankového účtu, detaily kryptomenovej peňaženky, telefónne číslo, e-mail, údaje o tom či klient je politicky exponovanou osobou, číslo preukazov totožnosti, dátum ich platnosti, kópia preukazov totožnosti, informácie o zdrojoch príjmov klienta, informácie o uskutočnených transakciách.

Prevádzkovateľ zabezpečuje bezpečnosť osobných údajov pred ich zneužitím v závislosti od vyhodnotenia konkrétnych rizík. Prevádzkovateľ prijal také opatrenia, aby nedochádzalo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, spracovaniu, ani k inému zneužitiu. Prístup k osobným údajom je obmedzený a umožnený iba oprávneným osobám, ktoré majú oprávnenie pracovať s osobnými údajmi. Zamestnanci sú o zaobchádzaní s osobnými údajmi poučení a podliehajú systému vnútornej kontroly. Systém je zabezpečený certifikátom a šifrovaním.

Osobnými údajmi klienta disponuje len prevádzkovateľ, ktorý ich ďalej nikomu ďalšiemu neposiela. Výnimkou sú zákonné povinnosti, podľa ktorých je prevádzkovateľ povinný niektoré osobné údaje klienta odovzdať na základe platných právnych prepisov napríklad Polícií SR, Finančnej spravodajskej jednotke, Úradu na ochranu osobných údajov, prípadne zo zákona ďalším orgánom verejnej správy.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje klienta počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu 10 rokov po ukončení zmluvného vzťahu, alebo do odvolania súhlasu klienta so spracovaním osobných údajov. Klient má právo dobrovoľne udelený súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ vykonáva na inom právnom základe ako je súhlas.

Klient má podľa všeobecného nariadenia vo vzťahu k jeho osobným údajom právo: na informácie, požadovať umožnenie prístupu k jeho osobným údajom, požadovať opravu nepresných osobných údajov, požadovať obmedzenie spracovania osobných údajov, vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, požadovať výmaz osobných údajov bez zbytočného odkladu (iba ak neexistuje iný právny dôvod), odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

Klient môže vzniesť námietku, pokiaľ bude nespokojný so spracovaním osobných údajov. Prevádzkovateľ nebude v takom prípade spracovávať osobné údaje klienta, pokiaľ však nebude mať závažné a oprávnené dôvody pre to, aby v takom spracovávaní pokračoval.

V prípade akýchkoľvek dotazov o ochrane osobných údajov má klient právo kontaktovať prevádzkovateľa písomne na adrese jeho sídla, na jeho telefónnych číslach, alebo prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke. Prevádzkovateľ pri využití tohto práva bude od klienta požadovať overenie totožnosti, aby sa zamedzilo prístupu neoprávnených osôb k osobným údajom klienta.

V Leviciach dňa: 01.04.2019