Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) služby bitcoinzmenaren.sk spoločnosti iNVESTY s.r.o., so sídlom Ku Bratke 10, 934 05 Levice, IČO: 45 500 266, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č. 26578/N (ďalej len „prevádzkovateľ“) v súlade s občianskym zákonníkom upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“), uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a inou fyzickou, alebo právnickou osobou (ďalej len „klient“) prostredníctvom internetového obchodu na adrese www.bitcoinzmenaren.sk (ďalej len „webová stránka “)

1.2. Elektronická mena (ďalej len „kryptomena“) je digitálne médium, má čisto digitálnu podobu definovanú algoritmom a decentralizovaným riadením všetkých užívateľov v sieti (napríklad Bitcoin, Litecoin, Ethereum, alebo Monero a ďalšie).

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami v obchodných podmienkach.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže byť prevádzkovateľom menené a doplňované. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Webová stránka obsahuje aktuálny kurz za ktorý je možné kryptomenu Bitcoin kúpiť, alebo predať. Tento kurz zostáva v platnosti po dobu, pokiaľ je zobrazovaný na webovej stránke. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť prevádzkovateľa uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Táto ponuka kryptomeny Bitcoin za aktuálny kurz je nezáväzná a prevádzkovateľ nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom kryptomeny Bitcoin.

2.2. V prípade kryptomeny všetko prebieha na diaľku elektronicky.

2.3. Pre vytvorenie objednávky klient vyplní objednávkový formulár na webovej stránke. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

- zámere klienta kryptomenu Bitcoin kúpiť, alebo predať

- množstve meny Euro (prepočítanej podľa aktuálneho kurzu na kryptomenu Bitcoin), za ktorú má klient záujem kryptomenu Bitcoin kúpiť, alebo množstve kryptomeny Bitcoin (prepočítanej podľa aktuálneho kurzu na menu Euro), ktorú má klient záujem predať

- elektronickej pošte (E-Mail) klienta, ktorý slúži na zaslanie platobných inštrukcií a na komunikáciu v prípade vybavovania reklamácie

- adrese peňaženky kryptomeny Bitcoin v prípade ak má klient zámer kryptomenu kúpiť, alebo čísle bankového účtu v tvare IBAN v prípade ak má klient zámer kryptomenu predať

2.4. Objednávku klient odošle prevádzkovateľovi kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Údaje uvedené v objednávke sú prevádzkovateľom považované za správne. Prevádzkovateľ bezodkladne po obdržaní objednávky, túto potvrdí klientovi a to na adresu elektronickej pošty klienta uvedenú v objednávke.

2.5. Spôsob úhrady sa vždy koná prevodom z bankového účtu klienta na bankový účet prevádzkovateľa v prípade ak klient kryptomenu kupuje, alebo do kryptomenovej peňaženky prevádzkovateľa v prípade ak klient kryptomenu predáva. Prevádzkovateľ kryptomenu neuchováva a ihneď po jej obdržaní dochádza k výmene za menu Euro.

2.6. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo kryptomeny, alebo množstvo meny Euro, prípadne aktuálny výmenný kurz) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne cez E-Mail, alebo telefonicky).

2.7. Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom vzniká doručením objednávky (a jej akceptáciou oboma zmluvnými stranami), ktorá je prevádzkovateľom zaslaná klientovi elektronickou poštou.

2.8. Klient berie na vedomie, že prevádzkovateľ nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok.

2.9. Klient súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

3. Cena a platobné podmienky

3.1. Cena kryptomeny Bitcoin je uvedená na hlavnej webovej stránke prevádzkovateľa ako kurz kryptomeny Bitcoin k mene Euro.

3.2. Poplatky za službu výmeny sú už zahrnuté v aktuálnom kurze uvedenom na hlavnej webovej stránke a teda v cene kryptomeny Bitcoin. Poplatky v sieti blockchain a prípadné bankové poplatky si klient hradí sám.

3.2. V prípade kúpy kryptomeny Bitcoin klient hradí cenu prevádzkovateľovi bezhotovostne prevodom, alebo vkladom na účet: IBAN SK4783300000002301378276. V prípade predaja kryptomeny Bitcoin klient zašle kryptomenu na adresu peňaženky prevádzkovateľa vygenerovanej v objednávke.

3.3. Platba alebo vklad na účet prevádzkovateľa musí obsahovať údaj variabilného symbolu, ktorý klient obdrží v elektronickej pošte a ktorý umožňuje pripísanie kryptomeny na peňaženku klienta a údaj pre prípadné vrátenie platby v prípade vkladu na účet. Bez týchto identifikačných údajov má prevádzkovateľ právo počkať na doplnenie týchto údajov, alebo čiastku vrátiť späť na účet, odkiaľ bola zaslaná. Rovnako platba pripísaná na účet prevádzkovateľa bez požadovaných zákonných údajov zostane na účte prevádzkovateľa do doby, pokiaľ klient splní zákonné podmienky pre poskytnutie služby.

3.4. Prevádzkovateľ požaduje uhradenie celej kúpnej ceny pred odoslaním meny Euro alebo kryptomeny Bitcoin, vrátane bankových poplatkov alebo poplatkov blockchainovej sieti, pokaľ by sa tak nestalo prevádzkovateľ uskutoční výmenu len z prostriedkov ktoré budú pripísané na účet, alebo peňaženku prevádzkovateľa.

3.5. Prevádzkovateľ odošle kryptomenu Bitcoin, alebo menu Euro na účet, alebo peňaženku klienta až po pripísaní prostriedkov na svoj účet, alebo peňaženku.

3.6. Vzhľadom na vysokú premenlivosť kurzu kryptomeny Bitcoin, bude pre výmenu použitý kurz platný v čase pripísania prostriedkov klienta na bankový účet, alebo peňaženku prevádzkovateľa.

3.7. Kurzové riziko spojené s nákupom, alebo predajom kryptomeny Bitcoin nesie klient.

3.8. Skutočný termín realizácie nákupu, alebo predaja kryptomeny závisí od kondície a stavu siete Blockchain. Prevádzkovateľ nedokáže ovplyvniť termín potvrdenia transakcie.

4. Zrušenie objednávky

4.1. Klient má právo objednávku zrušiť a žiadať o vrátenie meny Euro, alebo kryptomeny Bitcoin len do okamihu vybavenia objednávky prevádzkovateľom, pokiaľ splní podmienky platnej legislatívy a týchto obchodných podmienok.

4.2. Klientovi budú vrátené prostriedky, ktoré poukázal prevádzkovateľovi, znížené o prípadné náklady na prevody.

4.3. Zrušenie objednávky možno uskutočniť priamym kontaktom prevádzkovateľa na uvedené telefónne čísla, alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

5. Identifikácia klienta

5.1. Prevádzkovateľ je povinnou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „zákon“).

5.2. Prevádzkovateľ je zo zákona povinný uskutočniť identifikáciu klienta v prípade, ak sa jedná o transakciu (alebo súčet transakcií), ktorá prevyšuje zákonom stanovenú hodnotu, alebo vždy pokiaľ sa jedná o podozrivú obchodnú transakciu.

5.3. Identifikácia klienta sa uskutoční vyplnením požadovaných údajov vo formulári a priložením kópie jedného, alebo dvoch preukazov totožnosti, prípadne ďalších dokladov požadovaných zo zákona.

5.4. Kópiu preukazu totožnosti klient vyhotoví prostredníctvom kopírovacieho zariadenia (skener), alebo prostredníctvom fotoaparátu s vysokým rozlíšením, s osvetlením a pod správnym uhlom tak, aby boli zrejmé a čitateľné všetky údaje a prvky z preukazu totožnosti.

5.4. Prevádzkovateľ musí zo zákona odmietnuť realizáciu nákupu, alebo predaja kryptomeny v prípade, že sa klient odmietne podrobiť identifikácií, alebo identifikáciu nie je možné z iného dôvodu uskutočniť.

6. Riziká a obmedzenie zodpovednosti prevádzkovateľa

6.1. Klient si je plne vedomý rizík spojených s kryptomenou a jej uchovávaním, najmä berie na vedomie nebezpečenstvo cenových výkyvov a nestálej hodnoty kryptomeny.

6.2. Klient odoslaním objednávky a úhradou za službu potvrdzuje, že finančné prostriedky a kryptomena nepochádzajú z trestnej činnosti. Klient odoslaním objednávky a úhradou za službu potvrdzuje, že nie je politicky exponovanou osobou, alebo osobou voči ktorej Slovenská republika uplatňuje medzinárodné sankcie. Klient odoslaním objednávky potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

6.3. Klient plne zodpovedá za správnosť a úplnosť ním vyplnených údajov a berie na vedomie všetky následky vyplývajúce z porušenia tejto povinnosti. Zvýšená pozornosť je zo strany klienta požadovaná najmä pri zadávaní cieľovej adresy peňaženky pri nákupe kryptomeny. Prevádzkovateľ nemá žiadnu možnosť overiť vlastníka adresy a z toho dôvodu zodpovednosť za akékoľvek komplikácie spôsobené zadaním nesprávnej adresy peňaženky nesie výhradne klient.

6.4. V prípade nákupu kryptomeny klient odoslaním objednávky potvrdzuje vedomosť, že kryptomeny sú vo svojej podstate technicky anonymné. Berie na vedomie, že v momente platného odoslania mincí kryptomeny, prevádzkovateľ už ďalej nemá nad nimi žiadnu kontrolu, nemôže od toho okamihu platbu stornovať a nemôže žiadnym spôsobom ovplyvňovať vrátenie kryptomeny.

6.5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré klientovi vzniknú zadaním chybnej, alebo cudzej adresy peňaženky, stratou, odcudzením alebo zneužitím hesla k peňaženke, výpadkom internetovej siete, alebo siete kryptomeny, porušením základných pravidiel platobnej bezpečnosti zo strany klienta, alebo v dôsledku nedbanlivosti klienta alebo tretej osoby, alebo ich úmyselného jednania v rozpore s platnými právnymi predpismi, alebo týmito obchodnými podmienkami.

6.6. Klient berie na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chyby tretích strán, alebo v dôsledku používania webovej stránky v rozpore s jej určením.

6.7. Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nenabáda klienta k nákupu kryptomeny. Klient je plne oboznámený s rizikami a fungovaním kryptomeny a berie na seba zodpovednosť za svoje rozhodnutia.

6.8. Klient sa zaväzuje prevádzkovateľovi uhradiť škodu, vzniknuté náklady, alebo pokuty uložené v správnych konaniach vedených dozornými orgánmi, ak tieto vzniknú v dôsledku činnosti zo strany klienta.

7. Reklamácie

7.1. Uskutočnené transakcie nie je možné vrátiť kvôli povahe a fungovaniu kryptomeny a siete blockchain. To znamená, že vybavené objednávky nie je možné reklamovať.

7.2. V prípade nesplnenia objednávky prevádzkovateľom bude mena Euro, alebo kryptomena najneskôr do 5 pracovných dní vrátená späť na bankový účet, alebo peňaženku klienta. Po uskutočnení nákupu, alebo predaja kryptomeny má klient právo do 5 pracovných dní reklamovať spôsob, alebo lehotu nákupu, alebo predaja kryptomeny.

7.3. Prevádzkovateľ a klient sa vzájomne zaväzujú, že vzájomné záväzky z nevykonanej kúpnej zmluvy vysporiadajú bez zbytočného odkladu. Obidve strany musia pritom preukázať oprávnenosť svojho nároku.

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a platnej legislatívy Slovenskej Republiky.

8.2. Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje bude zhromažďovať v rozsahu nevyhnutnom pre naplnenie stanoveného účelu a spracovávať ich iba v súlade s účelom na ktorý mu boli poskytnuté. Prevádzkovateľ je pri spracovávaní osobných údajov povinný zachovávať mlčanlivosť.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky z dôvodu zmeny právnych predpisov, alebo tržných a ekonomických podmienok v oblasti obchodovania s kryptomenou, alebo za účelom lepšieho fungovania webovej stránky.

9.2. Zmeny obchodných podmienok budú oznámené na webovej stránke a budú účinné okamihom ich zverejnenia.

9.3. Pre právny vzťah medzi prevádzkovateľom a klientom platí znenie obchodných podmienok platných v čase odoslania objednávky.

9.4. Vzájomné vzťahy prevádzkovateľa a klienta sa riadia slovenským právnym poriadkom. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

V Leviciach dňa 11.02.2019