Všeobecné obchodné podmienky predaja a nákupu digitálnych mien poskytovaných spoločnosťou MarketerIT s.r.o.,

Vydal: MarketerIT
Vydané dne: 16.2.2024
S platností od: 16.2.2024

MarketerIT s.r.o. vydáva všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú základné pravidlá obchodného vzťahu medzi Spoločnosťou a Zákazníkom pri predaji a nákupe digitálnych mien prostredníctvom portálu www.bitcoinzmenaren.sk.

1. Základné ustanovenia

1.1. Společnost MarketerIT s.r.o.,  IČO: 50772619, so sídlom: Cez ohrady 738/33, Trenčín 91101 zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 34490/R (dále jen Obchodník).

1.2. Všeobecné obchodné podmienky predstavujú podmienky poskytovania a využívania služieb na portáli www.bitcoinmat.sk.

1.3. Upravujú vzťah obchodníka so Zákazníkom, ktorý prejavil záujem o služby ktoré poskytuje obchodník na portáli www.bitcoinmat.sk.

1.4. Vyplnením objednávkového formulára dostupného na portáli www.bitcoinmat.sk a potvrdením jeho odoslania Zákazník súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej ako „VOP“), ktoré sú podľa potreby aktualizované zo strany Obchodníka.

1.5. Odsúhlasením a odoslaním objednávkového formulára vzniká medzi Obchodníkom a Zákazníkom zmluvný vzťah, kde sa Zákazník zaväzuje dodržiavať všetky povinnosti uvedené vo VOP.

1.6. Ak s akoukoľvek časťou týchto VOP Zákazník nesúhlasí, objednávku neuskutoční.

2. Výklad pojmov

2.1. Ceník - obsahujúci všetky zmluvné poplatky súvisiace s používaním služieb na portáli www.bitcoinmat.sk . Je samostatným dokumentem zveřejněným na www.bitcoinmatr.sk

2.2. Dopravce – právnická alebo fyzická osoba zaisťujúca prepravu listových zásielok na základe zmluvného vzťahu

2.3. Kryptomena - digitálna mena, ktorej predaj alebo nákup je možné zrealizovať prostredníctvom portálu www.bitcoinmat.sk

2.4. Kryptomenová adresa - elektronická peňaženka v podobe QR kódu alebo niekoľko miestneho kódu, ktorá slúži na príjem alebo výdaj kryptomien;

• je možné ju vytvoriť priamo v obojsmerných automatoch BITCOINMAT 

• alebo návod na vytvorenie peňaženky nájdete aj na portáli www.bitcoinmat.sk :http://www.bitcoinmat.sk/clanky-a-oznamy/kde-zalozit-bitcoin-penazenku/

2.5. Zákazník - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnením a odoslaním objednávkového formulára súhlasí s VOP a využíva poskytované služby prostredníctvom portálu www.bitcoinmat.sk

2.6. Zmluva - obchodný vzťah medzi Obchodníkom a Zákazníkom, ktorý vznikol na základe vyplnenia a odoslania objednávkového formulára.

3. Upozornenie

3.1. Kryptomenou sa podľa týchto VOP rozumie najmä Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC) a iné.

3.2. Kryptomeny nie sú v Slovenskej republike zákonnými menami, čo znamená, že nie sú regulované právnymi predpismi upravujúcimi platobné a zmenárenské služby (t.j. Zákonom č. 492/2009 Z.z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon a zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov) a nespadajú tak pod reguláciu a dohľad Národnej Banky Slovenska.

3.3. Kryptomeny sú vysoko volatilné, preto obsahujú obchody s kryptomenami vysokú mieru rizika.

3.4. Kurzy kryptomien voči zákonným menám môžu zaznamenať prudké výkyvy aj v priebehu jedného dňa. Vďaka týmto výkyvom môže klient zaznamenať prudký zisk alebo prudkú stratu jeho portfólia kryptomien, v ktoromkoľvek momente, ako dôsledok klientom realizovaného nákupu alebo predaja kryptomeny.

3.5. Hodnota a možnosť využitia kryptomien v reálnom svete je založená na vývoji technológie a dôvere v túto technológiu. Nie je žiadna centrálna banka či iná autorita, ktorá by regulovala alebo korigovala vývoj tak, aby sa ochránila hodnota kryptomien v kritickej situácii poklesu ich hodnôt.

3.6. Kryptomeny sú autonómne a široko neregulované svetové systémy špeciálnej siete firiem a jednotlivcov. Tí, čo kryptomeny nakupujú alebo predávajú, vyjadrujú svoju dôveru v digitálny, decentralizovaný a čiastočne anonymný systém, ktorý závisí na P2P sieti a kryptografii vo svojom fungovaní. Dôvera v kryptomeny môže skončiť v okamihu napr. nečakaného vývoja software, vládnych opatrení, vývoja kryptomien s lepšími vlastnosťami, atď. Dôvera sa môže taktiež stratiť v dôsledku straty alebo krádeže kryptomien alebo prerušenia priebehu transakcií hackermi alebo vládou. Môžu sa objaviť aj ďalšie riziká, ktoré nie sú predvídané v týchto VOP.

3.7. Podmienkou využitia služieb cez portál www.bitcoinmat.sk je pochopenie mechanizmu nákupu a pochopenie princípu fungovania kryptomien ako takých. Ak si nie je klient istý svojimi znalosťami danej problematiky, môže sa obrátiť na obchodníka alebo si doplniť informácie z verejne dostupných zdrojov.

3.8. Predpokladom (podmienkou) nákupu a predaja kryptomeny prostredníctvom portálu www.bitcoinmat.sk je dosiahnutie veku 18 rokov Zákazníka. 

3.9. Obchodník umožňuje, v súlade so zákonom č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov s trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, realizáciu transakcie bez nutnosti vyplnenie KYC dokumentu maximálne výške 15 000 EUR.

4. Zmluvná dokumentácia

4.1. Okrem VOP vydáva Obchodník Cenník, ktorý obsahuje ceny za poskytované služby a za úkony spojené s nákupom, predajom a výmenou kryptomeny.

4.2. Zákazník sa zaväzuje, že bude vždy riadne oboznámený okrem VOP aj s Cenníkom, ktorý sa vzťahuje ku konkrétnej poskytovanej službe.

5. Poskytované služby

5.1. Vytvorenie účtu na stránkach http://www.bitcoinmat.sk

5.2. Zákazník si môže vykonať registráciu, ako podmienku poskytovania služieb, do webového rozhrania. Po registrácii do webového rozhrania bude mať zákazník možnosť automaticky využívať služby:

• Krypto účet - založenie vlastnej krypto peňaženky

• Hotovostný účet – nejedná sa o bankový hotovostný účet, ale jedná sa o účet, ktorý eviduje zostatok v uvedenej mene.

5.2.1. V rámci registrácie do webového rozhrania môže Zákazník vykonávať operácie:

• Krypto zmenáreň

• Nákup a predaj kryptomien a vysporiadanie obchodu

• Vytvorenie a uplatnenie voucheru

5.3. Predaj a nákup kryptomeny cez portál www.bitcoinmat.sk

a. Nákup kryptomene je považovaný za realizovaný a vybavený keď prebehnú všetky nasledujúce operácie:

• vyplnením a odoslaním objednávkového formulára Zákazníkom

• vykonanou identifikáciou podľa čl. 9 v týchto VOP

• zaslaním platobných inštrukcií pre úhradu kúpnej ceny

• zložením príslušnej čiastky v EUR alt. CZK na bankový účet Obchodníka v závislosti od typu transakcie

• kontaktovaním Zákazníka zo strany Obchodníka a oznámením aktuálneho výmenného kurzu do 72 hodín od prijatia kúpnej ceny na príslušný bankový účet  a to odoslaním emailovej správy na email Zákazníka uvedený v objednávkovom formulári

• odsúhlasením oznámeného výmenného kurzu zo strany Zákazníka do 15 minút od odoslania kurzu Obchodníkom

• následným poukázaním dohodnutého množstva kryptomeny na kryptomenovú adresu Zákazníka uvedenú  v objednávkovom formulári, sa považuje transakcia za vybavenú

b. Predaj kryptomeny je považovaný za realizovaný a vybavený keď proběhnou všechny následující operace:

• vyplnením a odoslaním objednávkového formulára Zákazníkom

• vykonanou identifikáciou podľa čl. 9 v týchto VOP

• zaslaním platobných inštrukcií pre zloženie kryptomeny

• zložením kryptomeny  na účet kryptomenovej adresy Obchodníka

• kontaktovaním Zákazníka zo strany Obchodníka s oznámením aktuálneho výmenného kurzu do 72 hodín od prijatia kúpnej ceny na kryptomenovú adresu Obchodníka a to odoslaním emailovej správy na email Zákazníka uvedený v objednávkovom formulári

• odsúhlasením oznámeného výmenného kurzu zo strany Zákazníka do 15 minút od odoslania mailu Obchodníkom

• následným poukázaním príslušnej finančnej čiastky v EUR alt. CZK na bankový účet Zákazníka uvedený v objednávkovom formulári, sa považuje transakcia za vybavenú

5.4. Výber hotovosti z ATM Zákazník vyplní na https://bitcoinmat.org/partner/Withdrawal_Form/MS0xMjMtMjE4NTg0 príslušný formulár, kedy uvedie nasledujúce údaje:

a) Telefónny kontakt

b) Emailovú adresu

c) Štát, v ktorom bude chcieť vybrať hotovosť

d) Mesto, v ktorom bude chcieť vybrať hotovosť

e) Konkrétne ATM, kde bude chcieť vybrať hotovosť

f) Menu, v ktorej chce vykonať výber (možnosť výberu meny je závislé od štátu, kde chce vykonať výber)

g) Vyberie krypto currency (napr. BTC, USDT, LTC...), ktorú chce previesť na menu výberu Po odoslaní žiadosti o výber z ATM je Zákazník informovaný o realizácii transakcie a pripravenosti hotovosti na výber.

5.5. Krypto dárková poukázka (voucher)

Zákazník vyplní príslušný objednávkový formulár na adrese: https://bitcoinmat.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/13/group/20/create/108

Pre vyplnenie formulára je potrebné uviesť nasledujúce údaje:

a) Meno a priezvisko

b) Telefónne číslo

c) Emailová adresa

d) Štát, kam bude doručený voucher

e) Spôsob platby

Zákazník musí súhlasiť s obchodnými podmienkami a dodržiavaním zásad a postupov pre riešenie voucherov.

Následne kliknutím na tlačidlo send je objednávka odoslaná. Zákazník dostane vygenerovaný voucher, ktorý je odoslaný na uvedenú emailovú adresu. V prípade žiadosti o fyzický voucher mu bude tento zaslaný prostredníctvom zvoleného Dopravce.

5.6. Zmenáreň krypto za krypto

Zákazník môže vykonávať zmenu krypto za krypto jedným z nasledujúcich spôsobov:

• Registráciou a následným prihlásením do webového rozhrania na http://www.bitcoinmat.sk/

• Na úvodnej stránke http://www.bitcoinmat.sk na "tablete" vyberie krypto za krypto

Po vyplnění požadovaných informaci a potvrzením je směna považována za realizovanou

6. Práva, povinnosti a zodpovednosť obchodníka

6.1. zaväzuje sa vykonať identifikáciu a overenie podľa príslušnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa zákona č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, a vyhradzuje si právo požadovať od Zákazníka údaje uvedené v čl. identifikace zákazníka týchto VOP

6.2. Obchodník sa zaväzuje vykonávať pokyny Zákazníka s odbornou starostlivosťou.

6.3. zaväzuje sa spracúvať a zhromažďovať osobné údaje pre naplnenie stanoveného účelu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a je ako správca riadne zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike

6.4. zaväzuje sa do 72 hodín od prijatia finančnej čiastky na bankový účet alebo príslušnej čiastky kryptomeny na kryptomenovú adresu Obchodníka, kontaktovať Zákazníka a oznámiť mu aktuálny výmenný kurz

6.5. zaväzuje sa ihneď po odsúhlasení výmenného kurzu Zákazníkom, zaslať príslušnú čiastku kryptomeny na kryptomenovú adresu alebo finančnú čiastku na bankový účet Zákazníka

6.6. nezodpovedá za stratené transakcie po ich odoslaní Zákazníkovi

6.7. nezodpovedá za prerušenie alebo iné zhoršenie služieb poskytovaných prostredníctvom portálu www.bitcoinmat.sk v dôsledku neočakávaných udalostí, ktoré sa prihodia, najmä vojna, štrajk, požiar, potopa, zemetrasenie a iné prírodné katastrofy a živelné pohromy; teroristické útoky; zlyhanie telekomunikačnej prevádzky, ktoré sú schopné ovplyvniť fungovanie portálu www.bitcoinmat.sk

6.8. nezodpovedá za zneužitie hesla ku kryptomenovej adrese alebo zneužitie emailovej adresy Zákazníka

6.9. nezodpovedá za škody a straty spôsobené v dôsledku rozhodnutia súdu, polície a iných orgánov štátnej moci, ani za škody a straty vzniknuté Zákazníkovi v dôsledku zmeny právnych predpisov

6.10. nezodpovedá za riziká kryptomien, ktoré nemôže akokoľvek ovplyvniť

6.11. negarantuje trhovú cenu kryptomeny v budúcnosti, nakoľko je cena kryptomien vysoko volatilná

7. Práva, povinnosti a zodpovednosť Zákazníka

7.1. povinnosť starostlivo zvážiť, či jeho finančná situácia a schopnosť posúdiť riziko zodpovedá povahe nákupu alebo predaja kryptomeny a realizovať nákup alebo predaj až po tomto starostlivom zvážení

7.2. súčasne berie plne na vedomie uvedené riziká a skutočnosť, že Obchodník nemôže tieto riziká akokoľvek ovplyvniť a nie je za ne teda zodpovedný

7.3. berie na vedomie, že bol Obchodníkom oboznámený s nebezpečenstvom kolísania cien kryptomien

7.4. berie na vedomie, že súčasné právne regulácie kryptomeny a obchodovanie s ňou sú iba všeobecné a nie úplne dostatočné, pričom sa tento stav, rovnako ako výklad príslušných platných právnych noriem, môže v budúcnosti zmeniť a zaväzuje sa tieto zmeny, ako aj s tým spojené zmeny týchto VOP, plne rešpektovať

7.5. súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v objednávkovom formulári Obchodníka pre účely nákupu a predaja kryptomien

7.6. berie na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa jedná o osobné údaje, ktoré Obchodník vyžaduje pre identifikáciu a overenie klienta podľa čl. 9 týchto VOP, ich poskytnutie Obchodníkovi je podmienkou pre uskutočnenie transakcie

7.7. sa zaväzuje uvádzať Obchodníkovi pravdivé informácie a údaje, v súvislosti s využívaním služieb a identifikáciou záujemcov o služby sa taktiež zaväzuje neuvádzať pri realizovaní obchodu žiadne falošné informácie

7.8. V záujme zabezpečenia riadneho poskytovania služieb je Zákazník povinný Obchodníkovi bez zbytočného odkladu informovať o:

a) zmene svojich identifikačných údajov

b) akékoľvek skutočnosti, ktorá z Zákazníka môže robiť Osobu so zvláštnym vzťahom k Obchodníkovi (napr. člen štatutárneho orgánu),

c) zmene skutočností určujúcich status Politicky exponovanej osoby,

d) strate dokladov identifikujúcich Zákazníka

e) strate prístupových údajov k webovému rozhraniu

7.9. Na žiadosť Obchodníka je Zákazník povinný preukázať a doložiť pôvod a zdroj peňažných prostriedkov, ako aj oznámiť Obchodníkovi všetky informácie a preukázať skutočnosti, ktoré je Obchodník povinná zisťovať, vrátane doloženia účelu a povahy príslušnej transakcie.

7.10. Pravosť a správnosť predkladaných dokumentov. Obchodník koná v dôvere v pravosť a pravdivosť predložených dokladov, dokumentov a poskytnutých informácií, pričom nie je povinná ich prijať, ak má o nich odôvodnené pochybnosti

7.11. sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu v zmysle doručených platobných inštrukcií a to bezhotovostným prevodom z bankového účtu vedeného na jeho meno alebo priamym vkladom hotovosti na bankový účet Obchodníka v prípade nákupu kryptomeny cez portál www.bitcoinmat.sk

7.12. sa zaväzuje odoslať príslušné množstvo kryptomeny z kryptomenovej adresy Zákazníka na kryptomenovú adresu Obchodníka v prípade predaja kryptomeny cez portál www.bitcoinmat.sk

7.13. sa zaväzuje k uskutočneniu obchodu používať výhradne svoje vlastné peňažné prostriedky, prípadne kryptomenu patriacu výlučne jemu, nie tretej osobe

7.14. berie na vedomie, že úhrada kúpnej ceny v zmysle doručených platobných inštrukcií prevodom z bankového účtu tretej osoby v prípade nákupu kryptomeny nie je prípustné

7.15. berie na vedomie, že zloženie kryptomeny vo vlastníctve tretej osoby a/alebo z kryptomenovej adresy tretej osoby v prípade predaja kryptomeny nie je prípustné

8. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy cez portál www.bitcoinmat.sk

8.1. Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku Zákazníka bez udania dôvodu, a to až do času zrealizovania obchodu – transakcie (nákupu alebo predaja kryptomeny), o čom bez zbytočného odkladu upovedomí Zákazníka odoslaním zrušenia objednávky na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v objednávke. V prípade, ak zo strany Zákazníka už došlo k poukázaniu kúpnej ceny na bankový účet alebo kryptomenovú adresu Obchodníka, Obchodník odošle kúpnu cenu, poníženú o poplatky za transakcie, späť na bankový účet alebo kryptomenovú adresu Zákazníka, z ktorého bola Zákazníkom odoslaná, a to bez zbytočného odkladu.

8.2. Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku Zákazníka na základe podozrenia z porušenia zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

8.3. Obchodník si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade neodsúhlasenia výmenného kurzu do 15 minút od odoslania emailu Obchodníka Zákazníkovi a v prípade ak Zákazník neupovedomí Obchodníka o znovu zaslanie emailu na odsúhlasenie výmenného kurzu

8.4. Zákazník má právo zrušiť potvrdenú objednávku bez udania dôvodu, a to až do času zrealizovania obchodu, a to odoslaním zrušenia objednávky na e-mailovú adresu Obchodníka info@bitcoinmat.sk. V prípade, ak zo strany Zákazníka pred zrušením objednávky z jeho strany, už došlo k poukázaniu kúpnej ceny na bankový účet alebo kryptomenovú adresu Obchodníka, Obchodník odošle kúpnu cenu, poníženú o poplatky za transakcie, späť na bankový účet alebo kryptomenovú adresu Zákazníka, z ktorého bola odoslaná.

8.5. Zákazník nemôže odstúpiť od zrealizovanej transakcie, např. z důvodu výrazného poklesu ceny kryptoměny, ktorá je predmetom transakce. Zákazník může pouze zadat pokyn k nové transakci.

9. Identifikácia zákazníka a predkladanie dokumentov

9.1. Pokiaľ sa Zákazník rozhodne využiť služby internetového portálu www.bitcoinmat.sk je povinný poskytnúť Obchodníkovi požadované informácie, ktoré sú v súlade so skutočnosťou:

• Meno a priezvisko fyzickej osoby alt. Obchodné meno/názov právnickej osoby

• Rodné číslo, dátum narodenia alt. IČO

• Trvalý pobyt alt. sídlo

• Platnú e-mailovú adresu

• Bankovú účet v tvare IBAN

• Kryptomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky Zákazníka)

• Telefónny kontakt

• Doklad totožnosti

• Prípadne iné dokumenty a údaje, ktoré Obchodník považuje za nevyhnutné

9.2. Obchodník je osobou povinnou v zmysle § 5 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a vyhradzuje si právo vykonať identifikáciu Zákazníka – záujemcu o kúpu alebo predaj kryptomien podľa § 7 uvedeného zákona, a to spôsobom uvedeným v § 8 uvedeného zákona. Za týmto účelom si Obchodník vyhradzuje právo požadovať od Zákazníkov (záujemcov o kúpu alebo predaj kryptomien) nasledovné údaje:

• Meno a priezvisko fyzickej osoby alt. Obchodné meno/názov právnickej osoby

• Rodné číslo, dátum narodenia alt. IČO

• Trvalý pobyt alt. sídlo

• Platnú e-mailovú adresu

• Bankovú účet v tvare IBAN

• Kryptomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky Zákazníka)

• Telefónny kontakt

• Doklad totožnosti

• Prípadne iné dokumenty a údaje, ktoré Obchodník považuje za nevyhnutné

9.3. Obchodník si rovnako vyhradzuje právo požadovať od Zákazníka preukázanie sa občianskym preukazom, alebo iným preukazom totožnosti, dokladom o existencii právnickej osoby a dokladom preukazujúcim identifikáciu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby a ďalších dokladov požadovaných podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

9.4. Identifikácia Zákazníka sa vykoná v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. a v súlade s vnútornou smernicou Obchodníka, podľa pokynov Obchodníka, vzájomnou komunikáciou Obchodníka so Zákazníkom po uskutočnení

9.5. Obchodník odmietne realizáciu transakcie so Zákazníkom v prípade, že:

• sa Zákazník odmietne podrobiť identifikácii

• ak nie je identifikáciu z iného dôvodu možné vykonať

• ak má pochybnosti o pravdivosti informácií poskytnutých Zákazníkom

• ak má pochybnosti o pravosti predložených dokladov

9.6. Zákazníci – záujemcovia o služby prostredníctvom webovej adresy www.bitcoinmat.sk používajú pri využívaní služieb poskytujúcich prevádzkovateľom svoje skutočné mená a priezviská alt. Obchodné meno/sídlo a zaväzujú sa uvádzať pravdivé informácie. V súvislosti s využívaním služieb a identifikáciou záujemcov o služby sa Zákazníci zaväzujú neuvádzať pri realizovaní obchodu žiadne falošné informácie.

9.7. Obchodník je oprávnený stanoviť rozsah požadovaných dokumentov a informácií. Obchodník je v rámci svojich povinností vyplývajúcich z právnych predpisov oprávnený vykonávať opakovanú identifikáciu a kontrolu Zákazníka pre plnenie svojej informačnej povinnosti, zisťovať a spracovávať údaje o Zákazníkovi, viesť evidenciu takto získaných údajov, to všetko v súlade so zmluvnými dojednaniami a platnými právnymi predpismi.

9.8. Obchodník je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách týkajúcich sa Zákazníka. Osobám odlišným od Zákazníka smie Obchodník oznamovať informácie týkajúce sa Zákazníka iba vtedy, ak to dovoľujú všeobecné právne predpisy, alebo pokiaľ jej na to dal Zákazník súhlas

9.9. Ustanovenie článku 9.8. neplatí v prípade, že o poskytnutie osobných informácií požiada oprávnený orgán štátnej správy.

9.10. Obchodník ako povinná osoba podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov sú podľa § 19 povinní spracovávať a uchovávať všetky informácie o Zákazníkovi po dobu trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

10. Webové rozhranie

10.1. Založenie účtu vo Webovom rozhraní je nevyhnutnou podmienkou pre správu a kontrolu transakcií Zákazníka. Prístup do Webového rozhrania je prostredníctvom webových stránok Obchodníka. Webové rozhranie je možné využívať 24 hodín denne 7 dní v týždni.

10.2. Webové rozhranie slúži na spätnú kontrolu všetkých vykonaných transakcií, ktoré boli vykonané na účte Zákazníka. Zároveň webové rozhranie umožňuje vykonávať Zákazníkovi základné operácie ako smena kryptomeny, objednanie alebo uplatnenie voucherov, smena kryptomeny za účelom výberu z ATM v rozsahu ponúkaných služieb Obchodníkom.

10.3. Základné technické minimum, ktoré je predpokladom spoľahlivého fungovania Webového rozhrania

• Operačný systém: Microsoft Windows Vista a vyššie, Mac OS, Linux.

• Webový prehliadač: Internet Explorer 10.0, Mozilla Firefox 3.7, Opera 31, Google Chrome 49, Safari 9.0.3.

• Základné rozlíšenie od 1024 x 768.

10.4. Obchodník má právo bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť grafickú podobu a formát Webového rozhrania a webových stránok Obchodníka, prostredníctvom ktorých má Zákazník prístup do Webového rozhrania

10.5. Zákazníci využívajúci Webové rozhranie majú povinnosť chrániť svoje prístupové údaje a urobiť všetky opatrenia, aby tieto údaje neboli prístupné tretím osobám. Najmä sa jedná o povinnosti:

• Nesprístupniť akýmkoľvek spôsobom prístupové údaje ( heslo, autorizačný email) tretej osobe

• Neukladať ich na trvalé nosiče dát ani ich nenechávať prístupné neoprávneným osobám

• Bez zbytočného odkladu informovať Obchodníka o podozrení, že mohlo dôjsť k vyzradeniu prístupových údajov neoprávneným osobám.

• Bezodkladne oznámiť stratu, odcudzenie alebo zneužitie prístupových údajov

• Neopúšťať počítač alebo komunikačné zariadenie počas prihlásenia sa do Webového rozhrania

• Používať výlučne riadne zabezpečené počítače alebo komunikačné zariadenia

• Zmeniť heslo, kedykoľvek je k tomu Zákazník vyzvaný zo strany Obchodníka, z bezpečnostných dôvodov sa odporúča meniť prístupové údaje každé 3 mesiace.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Obchodník spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení nariadenia parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a je ako správca riadne zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov v Slovenskej republike.

11.2. Zákazník súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v objednávkovom formulári obchodníka pre účely stanovené nižšie. Tento súhlas udeľuje pre všetky údaje obsiahnuté v uvedenom formulári:

• Meno a priezvisko fyzickej osoby alt. Obchodné meno/názov právnickej osoby

• Rodné číslo, dátum narodenia alt. IČO

• Trvalý pobyt alt. sídlo

• Platnú e-mailovú adresu

• Bankový účet v tvare IBAN

• Kryptomenovú adresu (účet elektronickej peňaženky zákazníka)

• Telefónny kontakt

• Doklad totožnosti

11.3. Zákazník si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a ustanovení nariadenia parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

11.4. Všetky údaje zákazníka uvedené vo formulári, ako aj všetky zákazníkom poskytnuté údaje vrátane osobných údajov sú Obchodníkom zhromažďované a spracúvané výhradne pre účely realizácie transakcií v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení nariadenia parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR)

11.5. Obchodník prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje pre naplnenie stanoveného účelu a spracúvať ich v súlade s účelom, ku ktorému boli zhromaždené. Zamestnanci Obchodníka alebo iné fyzické osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy s Obchodníkom a ďalšie osoby, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, a to i po ukončení pracovného pomeru alebo práce.

11.6. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ak sa jedná o osobné údaje požadované v objednávkovom formulári a poskytnutie údajov vyžadovaných pre identifikáciu zákazníka v zmysle čl. 9 týchto VOP, ich poskytnutie Obchodníkovi je podmienkou pre uskutočnenie transakcie.

11.7. Zákazník, ktorý úspešne zrealizoval nákup alebo predaj kryptomeny prostredníctvom www.bitcoinmat.sk súhlasí s tým, že Obchodník mu je oprávnený zasielať akékoľvek mailové správy, najmä informácie o novinkách a možnostiach, ktoré ponúka.

12. Doručovanie zásielok a vzájomná komunikácia

12.1. Doručovanie Zásielok vykonáva Obchodník buď na trvalú adresu Zákazníka, prostredníctvom registrovanej e-mailovej adresy alebo telefónneho číslo. Pokiaľ sa Zákazník s Obchodníkom dohodnú na inom spôsobe komunikácie, potom sa vykonáva doručovanie zásielok týmto dohodnutým spôsobom (napr. dátová schránka).

12.2. Zákazník môže vznášať otázky prostredníctvom klientskej telefónnej linky, prostredníctvom chatu alebo ticketovacím systémom. Všetky možnosti komunikácie sú uvedené na webových stránkach Obchodníka.

12.3. Zásielky zaslané poštou, určené Obchodníkovi musia byť doručované na adresu sídla Obchodníka, ak Obchodník neoznámi Zákazníkovi inak.

12.4. Zásielky zasielané prostredníctvom elektronickej pošty sa považujú za doručené okamihom, keď príslušný systém použitý na prenos zásielky potvrdí jej úspešné odoslanie.

13. Reklamačný poriadok

13.1. Reklamácie sa vybavujú podľa platného reklamačného poriadku Obchodníka

13.2. Text reklamačného poriadku v platnom znení je zverejnený na webových stránkach Obchodníka

14. Aplikace rozhodného práva

14.1. Obchodník je oprávnený v dôsledku zmeny právnych predpisov, alebo okolností ovplyvňujúcich jeho činnosť zmeniť obsah VOP. Pokiaľ Zákazník so zmenou VOP nesúhlasí, má právo od zmluvy odstúpiť.

14.2. Odstúpenie od zmluvy nemusí byť v tomto prípade zdôvodnené, ale musí byť urobené písomnou formou a doručenou v súlade s ustanovením článku Doručovanie zásielok a vzájomná komunikácia.

14.3. VOP používania webovej stránky www.bitcoinmat.sk rovnako aj všetky ich zmeny podliehajú právnym normám Slovenskej republiky. VOP sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.4. Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi Zákazníkom a Obchodníkom sa budú sporové strany snažiť vyriešiť zmierlivo, inak všetky vzniknuté spory podliehajú jurisdikcii príslušných súdov Slovenskej republiky.

14.5. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia: Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, tel. č. 032/6400 109, http://www.soi.sk

14.6. Ďalšia forma riešenia prípadného sporu je ODR platforma: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK