Reklamačný poriadok

Vydal: MarketerIT s.r.o.

Dátum vydania: 7.3.2024

Dátum účinnosti: 7.3.2024

Spoločnosť MarketerIT sro, IČO: 50772619, so sídlom: Cez ohrady 738/33, Trenčín 91101 zapsaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 34490/R (ďalej len Spoločnosť), týmto vydáva :

Reklamačný poriadok

Ktorý upravuje práva a povinnosti zákazníkov Spoločnosti, pri podávaní reklamácií a sťažností.
 • Každý zákazník Spoločnosti má právo reklamovať skutočnosť, ktoré sú predmetom obchodného vzťahu medzi zákazníkom a Spoločnosťou au ktorých sa zákazník domnieva, že boli zo strany Spoločnosti splnené nedostatočne, nekvalitne alebo neboli splnené vôbec.
 • Zákazník alebo potenciálny zákazník, prípadne tretia osoba môže vzniesť sťažnosť na správanie, chybné konanie, neodborný alebo chybný postup Spoločnosti alebo pracovníkov Spoločnosti v prípade, že sa domnieva, že bol poškodený, a žiada od Spoločnosti nápravu, zmenu, ospravedlnenie, prípadne náhradu škody. Sťažnosť sa vzťahuje na skutočnosti, ktoré nie sú predmetom obchodného vzťahu medzi zákazníkom a Spoločnosťou a vznikli v priebehu kontaktu medzi zákazníkom a Spoločnosťou.
 • Každý potencionálny zákazník, ktorý bol preukázateľne v kontakte s pracovníkom Spoločnosti, má rovnaké práva a povinnosti súvisiace s podaním a následným riešením sťažností ako ktorýkoľvek zákazník Spoločnosti.

1. Náležitosti reklamácie

Reklamácia/sťažnosť musí obsahovať nasledujúce informácie podľa typu o akú reklamáciu ide.

Online zmenáreň:

Zákazník musí uviesť minimálne nasledujúce informácie:

 • ID/VS transakcie
 • Dátum transakcie
 • Typ transakcie
 • Fiat mena a jej hodnota
 • Crypto mena a jej hodnota
 • Kontaktní email
 • Popis vzniknutej udalosti

Sťažnosť:

Zákazník musí uviesť minimálne nasledujúce informácie:

 • Dátum, kedy došlo k správaniu zamestnanca, ktorý je predmetom sťažnosti
 • Popis vzniknutej situácie

K vyššie uvedeným náležitostiam musí Zákazník vždy do každej reklamácie/sťaž­nosti oznámiť:

 • Meno a priezvisko
 • Svoj email, na ktorý chce byť kontaktovaný
 • Svoje telefónne číslo

V prípade, že reklamácia/sťažnosť neobsahuje všetky potrebné náležitosti, je Spoločnosť oprávnená vyzvať zákazníka, aby požadované informácie doplnil a to v lehote 10 dní.

2. Spôsob podania reklamácie/sťaž­nosti

Reklamáciu/sťažnosť môže klient podať niektorým z nasledujúcich spôsobov:

 • emailom : support@bitcoinmat.org
 • Telefonicky SR: +421 233 056 222
 • Telefonicky ČR: +420 378 225 245
 • Telefonicky GR: +302 311 181 183
 • Ticketovací systém Spoločnosti: Customer support

Pri podaní reklamácie/sťaž­nosti prostredníctvom Ticketovacieho systému Spoločnosti, telefonicky alebo prostredníctvom emailu je zákazník povinný uviesť všetky náležitosti tak ako je uvedené v bode 1 tohto Reklamačného poriadku. Potenciálny zákazník a/alebo zákazník môže podať sťažnosť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď došlo k jednaniu, ktoré je predmetom sťažnosti.

3. Spôsob riešenia reklamácie/sťaž­nosti

Spoločnosť zákazníkovi potvrdí prijatie reklamácie/sťaž­nosti, kde uvedie, kedy bola reklamácia prijatá, čo je obsahom reklamácie, číslo reklamácie a kedy je predpokladaný dátum vybavenia reklamácie.

Spoločnosť riadne a bezodkladne všetky reklamácie/sťaž­nosti prerokuje.

Odpoveď na reklamáciu/ sťažnosť Spoločnosť poskytne zákazníkovi v lehote do 30tich kalendárnych dní odo dňa obdržania reklamácie, pričom lehota na prípadné doplnenie podkladov zo strany zákazníka sa nepočíta.

Ak nie je možné, aby Spoločnosť prijatú reklamáciu vybavila v termíne uvedenom v predchádzajúcim bode. Z dôvodu nezývyslých na vôli Spoločnosti, oznámi zákazníkovi túto skutočnosť s uvedením dôvodu, prečo nie je možné termín reklamácie dodržať. Odpoveď na reklamáciu je v takom prípade klientovi odoslaná najneskôr do 35 pracovných dní po dni obdržania reklamácie.

Spoločnosť poskytne zákazníkovi spravidla rovnakým spôsobom, akým zákazník sťažnosť/reklamáciu podal, prípadne spôsobom požadovaným klientom.

Pri opakovanej reklamácii je nutné vec znovu preskúmať a o výsledku preskúmania zákazníka informovať v lehote uvedenej v predchádzajúcich bodoch. V prípade, že zákazník neuvedie žiadne nové relevantné skutočnosti, argumenty podané z jeho strany sa opakujú a dostal už aspoň jednu riadnu odpoveď, môže byť zákazník odkázaný na predchádzajúce vyjadrenie Spoločnosti.

4. Zamietnutie reklamácie

Spoločnosť má právo zamietnuť/odmietnuť reklamáciu v nasledujúcich prípadoch:

 • Reklamácia neobsahuje všetky potrebné náležitosti podľa bodu 1. a zároveň ich zákazník nedoplní v lehote 10 dní.
 • V prípade, že pri opakovanej reklamácii zákazník nepredloží relevantné dokumenty, ktoré jednoznačne preukazujú dôvod na opakovanú reklamáciu.

5. Riešenie sporov

Akýkoľvek spor, ktorý vznikne medzi Zákazníkom a Spoločnosťou sa budú sporové strany snažiť vyriešiť zmierlivo, inak všetky vzniknuté spory podliehajú jurisdikcii príslušných súdov Slovenskej republiky.

Proti spôsobu vybavovania reklamácie alebo sťažnosti Spoločnosti, môže klient podať sťažnosť u orgánu dozoru :

Slovenská obchodná inšpekcia Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Adresa: Hurbanova 59, 911 01 Trenčín, Telefonní číslo: 032/6400 109

web: Slovenská obchodná inšpekcia – soi.sk

Ďalšia forma riešenia prípadného sporu je ODR platforma: Online Dispute Resolution | European Commission