Memorandum o ochrane osobných údajov (GDPR)

1. Úvod

1.1. Účelom tohto dokumentu je poskytnúť vám informácie o spracovaní vašich osobných údajov v spoločnosti MarketerIT s.r.o. a vašich práv, ktoré sú s tým spojené.

1.2. Vaše osobné údaje spracovávame vždy transparentne, správne, v súlade so zákonom av rozsahu potrebnom na požadovaný účel. Vaše osobné údaje bezpečne uchovávame pre potrebnú dobu, v súlade s termínmi, ktoré nám ukladajú právne predpisy a nariadenia.

1.3. Pokiaľ nesúhlasíte so spôsobom akým uchovávame vaše osobné údaje v spoločnosti MarketerIT s.r.o. môžete využiť svoje právo a obrátiť sa na úrad príslušný vo veci ochrany osobných údajov:
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12 820 07 Bratislava 27
https://www.dataprotection.gov.sk

2. Ako je definovaný “Prevádzkovateľ”

2.1. Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je MarketerIT s.r.o., IČO: 50772619, so sídlom: Cez ohrady 738/33, Trenčín 91101 zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 34490/R (ďalej len Společnost)

2.2. Spoločnosť získava vaše osobné údaje, spracováva ich a tiež nesie zodpovednosť za to, aby boli riadne a zákonne spracované. Voči Spoločnosti, ako prevádzkovateľovi vašich osobných údajov, je tiež možné sa dovolať vašich práv tak, ako je to uvedené v bode Vyhlásenie a oprávnenie Zákazníka

3. Zákonné dôvody na spracovanie osobných údajov

3.1. Spoločnosť sa pri zaobstarávaní a spracovaní osobných dôvodov riadi najmä nižšie uvedenými zákonmi v platnom znení:

• Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
• Zákon č. 297/2008 Zz o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ao ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov (ďalej len “AML”)

3.2. Spoločnosť sa pri získavaní a spracovaní osobných údajov ďalej riadi najmä Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46/ ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov

3.3. Spoločnosť spracováva osobné údaje na účely najmä:

• vykonanie, overenie a kontroly identifikácie Zákazníka
• uzavretie, správy a kontroly obchodného vzťahu
• činnosti súvisiace s nákupom a predajom kryptomeny
• identifikácia rizík a nastavenie súvisiacich opatrení na ich zníženie
• obozretného podnikania Spoločnosti
• identifikácia podozrivých obchodov a súvisiacich činností podľa AML zákona

3.4. Zákazník berie uzavretím obchodného vzťahu na vedomie, že Spoločnosť. je oprávnený, aj opakovane, zhotovovať osobné údaje opisovaním, skenovaním, kopírovaním a/alebo iným zaznamenávaním z Preukazu totožnosti v rozsahu:

• Všetky mená a priezviská,
• rodné číslo, a ak nebolo pridelené tak dátum narodenia
• miesto narodenia
• pohlavie
• trvalý alebo iný pobyt
• štátne občianstvo
• druh a číslo preukazu totožnosti, štát, prípadne orgán, ktorý ho vydal, dátum vydania a dobu jeho platnosti

3.5. Spoločnosť získava a spracováva ďalšie osobné údaje z dôvodu identifikácie rizík, opatrení na ich minimalizáciu, vykonanie transakcie a ďalej potom na skvalitnenie komunikácie so Zákazníkom. Ide najmä o nasledujúce údaje:

• telefónne číslo

• e-mailová adresa

3.6. Zákazník ďalej berie uzavretím obchodného vzťahu na vedomie, že Spoločnosť je s využitím informačného systému oprávnený spracovávať osobné údaje v rozsahu podľa predchádzajúceho odseku.

3.7. Spoločnosť uchováva osobné údaje po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi.

4. Dĺžka uchovávania osobných údajov

4.1. Doba uchovávania sa líši v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý osobné údaje spracovávame. Stanovená doba úschovy údajov na príslušný účel rešpektuje zásadu minimalizácie uchovávania údajov, ktorá zaisťuje, že údaje spracovávame len po dobu nevyhnutne potrebnú na plnenie doby udanú platnými právnymi predpismi

4.2. Spoločnosť v rámci uchovania a spracovania osobných údajov rozoznáva 2 hlavné dôvody as tým spojenú dobu uchovania údajov:

• Uchovanie údajov po dobu požadovanú príslušnými právnymi predpismi - zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti (5 rokov)
• Oprávnený záujem v spojení s reklamáciou, sťažnosťou, súdnymi spormi a pod. - minimálne 5 rokov od ukončenia poskytovania služieb pre Zákazníka

5. Poskytovanie a sprístupňovanie osobných údajov

5.1. Poskytnuté osobné údaje Spoločnosť nezverejňuje.

5.2. Osobné údaje Zákazníka môžu byť v súvislosti so zaistením funkcie poskytnutých služieb spracovávané Spoločnosťou. alebo prostredníctvom tretích spracovateľov, ktoré Spoločnosť na tieto účely využíva na zmluvnom základe. Osobné údaje Zákazníka môžu byť bez jeho súhlasu odovzdané tretím osobám iba, pokiaľ tak vyžadujú platné právne predpisy alebo pokiaľ je to nevyhnutné na riadne plnenie predmetu a účelu obchodného vzťahu alebo na splnenie relevantných záväzkov Spoločnosti

5.3. Spracovávané osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu osobných údajov do štátov v rámci Európskej únie, aj do tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

6. Ochrana osobných údajov

6.1. Spoločnosť zabezpečuje spracovávané osobné údaje pred poškodením, zničením, stratou, nepovoleným prístupom a sprístupnením, zneužitím, odcudzením, aj pred ďalšími neoprávnenými formami spracovania.

7. Vyhlásenie a oprávnenie Zákazníka

7.1. Zákazník týmto prehlasuje, že všetky údaje a informácie, vrátane osobných údajov, ktoré poskytol Spoločnosti, sú poskytnuté dobrovoľne, sú pravdivé, správne, úplné a aktuálne, a zaväzuje sa akúkoľvek ich zmenu bezodkladne oznámiť, prípadne doložiť, Spoločnosti.

7.2. Zákazník je oprávnený požiadať Spoločnosť o:

• informáciu o spracovaní svojich osobných údajov,
• opravu nesprávnych, neúplných, neaktuálnych osobných údajov
• výmaz osobných údajov spracovávaných na základe poskytnutého súhlasu Zákazníka
• obmedzenie spracovania osobných údajov spracovávaných na základe poskytnutého súhlasu Zákazníka
• informáciu o zdroji poskytnutých údajov

7.3. Zákazník ďalej prislúcha právo požiadať Spoločnosť o vysvetlenie alebo požadovať, aby Spoločnosť odstránila akýkoľvek závadný stav.